டெலவர் தமிழ்ச் சங்கம்
Delaware Tamil Sangam - DTS
A registered, Non-Profit, Tax-Exempt 5501(C)(3) Organization
தமிழால் இணைவோம், தமிழோடு வாழ்வோம்
டெலவர் தமிழ்ச் சங்கம்

( குறள் எண் : 1 )

“அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு”

தமிழால் இணைவோம், தமிழோடு வாழ்வோம்
டெலவர் தமிழ்ச் சங்கம்

( குறள் எண் : 1 )

“அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு”

previous arrow
next arrow
Slider

Celebration

We celebrate Culture, Language & Heritage

Family

We live together as one big-family – People oriented

Community

We encourage learning, growth & networking as a Community

Donate

It’s not how much we give but how much love we put into giving.

Our Sponsors

We thank all our sponsors of the present and past events, for enthusiastic Support.